??usePlan.header.aup_en_US??

??usePlan.alpha.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodAlpha_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.bravo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.startPoint_en_US?? ??usePlan.column.endPoint_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodBravo_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.charlie.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodCharlie_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
1 EPTR130B GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
2 EPTR130A GND A061 06:00 06:00 ZZSG N RPA
3 EPR161 GND A025 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D2485/22
4 EPTR494 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D2446/22
5 EPTR493 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D2446/22
6 EPTR492 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D2446/22
7 EPTR491 F235 F275 06:00 06:00 COP N NOT.D1437/22
8 EPTR490 F245 F285 06:00 06:00 COP N NOT.D1437/22
9 EPTR26A A035 F095 07:00 18:34 EPGL N C150 GLD PJE/CLN
10 EPTS474 GND F145 06:00 10:00 EPSN Y SUP61/22
11 EPTS474 GND F145 04:00 06:00 EPSN Y SUP61/22
12 ATZ EPZR GND A065 09:00 18:00 EPZR N GLD
13 EPTS475 GND F145 06:00 10:00 EPSN Y SUP61/22
14 EPTS475 GND F145 04:00 06:00 EPSN Y SUP61/22
15 EPR145 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D2591/22
16 EPR143 GND A065 06:00 06:00 MIL N NOT.D2590/22
17 EPR142 F255 F365 06:00 06:00 COP N NOT.D2589/22
18 ATZ EPLS GND A055 06:00 19:00 EPLS N PJE
19 ATZ EPLR GND A025 08:00 18:30 EPLR N GLD
20 EPR148 GND F660 06:00 06:00 COP N NOT.E1362/22
21 EPR147 F195 F275 06:00 06:00 COP N NOT.D2592/22
22 EPTR119 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
23 EPTR120B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
24 EPTR120A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
25 EPTR110 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
26 EPTR118 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
27 EPTR117 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
28 EPTR116 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
29 EPTR479 F455 F660 06:00 06:00 OAT N NOT.D2599/22/OAT
30 EPD206 GND A065 06:00 06:00 MIL N NOT.G0461/22
31 EPTR478 F455 F660 06:00 06:00 OAT N NOT.D2599/22/OAT
32 EPTR114 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
33 EPTR477 F455 F660 06:00 06:00 OAT N NOT.D2599/22/OAT/W
34 EPTR113 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
35 EPTR476 GND A065 06:00 06:00 MIL N NOT.E1363/22/W
36 EPTR475 GND A065 06:00 06:00 MIL N NOT.E1363/22/W
37 EPTR111 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
38 EPTS26 F235 F275 06:00 06:00 COP Y KC135
39 ATZ EPKR GND A055 06:00 19:00 EPKR N PJE
40 ATZ EPKP GND A023 07:00 19:00 PJE N
41 EPTR02 GND A060 06:00 20:00 EPPI N GLD
42 EPR152 F195 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D2595/22
43 EPR151 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D2594/22
44 EPR150 F225 F315 06:00 06:00 COP N NOT.D2593/22
45 EPTR121 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
46 EPD215 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D2603/22
47 EPTR128 GND A055 06:00 06:00 ZZSG N RPA
48 EPD214 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D2602/22
49 EPTR127 GND A050 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
50 EPTR126 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA/W
51 EPTR489 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D2601/22/UAV/OAT
52 EPTR125 GND A048 06:00 06:00 ZZSG N RPA
53 EPTR488 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D2600/22/UAV/OAT
54 EPTR08 A055 F135 07:00 19:00 EPRG Y PJE/CLN
55 EPTS29 F205 F245 07:00 19:00 COP Y KC135
56 EPTR124 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
57 EPTR07 A021 A055 07:00 19:00 EPWS Y GLD/CLN
58 EPTS28 F205 F245 06:00 06:00 COP Y KC135
59 EPTR123 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
60 EPTR122 GND A045 06:00 06:00 ZZSG N RPA
61 EPD25A GND F200 06:00 06:00 MIL Y
62 EPTS02C F115 F165 06:00 10:00 EPSN Y SUP61/22
63 EPTS02C F115 F165 04:00 06:00 EPSN Y SUP61/22
64 EPTS02B F095 F165 06:00 07:00 EPSN Y SUP61/22
65 EPTS02B GND F165 07:00 09:00 EPSN Y SUP61/22
66 EPTS02B F095 F165 09:00 10:00 EPSN Y SUP61/22
67 EPTS02B F095 F165 04:00 06:00 EPSN Y SUP61/22
68 EPTS02A F115 F165 06:00 10:00 EPSN Y SUP61/22
69 EPTS02A F115 F165 04:00 06:00 EPSN Y SUP61/22
70 EPTR55 A055 F155 07:00 20:00 EPNT Y PJE
71 ATZ EPNT GND A055 07:00 20:00 EPNT N PJE
72 EPTR57 A055 F165 06:00 19:00 EPKR Y PJE
73 EPTS02F A025 F165 06:00 10:00 EPSN Y SUP61/22
74 EPTS02F A025 F165 04:00 06:00 EPSN Y SUP61/22
75 EPTS02E A025 F165 06:00 10:00 EPSN Y SUP61/22
76 EPTS02E A025 F165 04:00 06:00 EPSN Y SUP61/22
77 EPTS02D F095 F165 06:00 07:00 EPSN Y SUP61/22
78 EPTS02D GND F165 07:00 09:00 EPSN Y SUP61/22
79 EPTS02D F095 F165 09:00 10:00 EPSN Y SUP61/22
80 EPTS02D F095 F165 04:00 06:00 EPSN Y SUP61/22
81 EPD261 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D2605/22
82 EPD260 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D2604/22
83 EPTR190 A055 F145 06:00 20:00 EPEL Y PJE/CLN/W
84 EPTR03C A065 F095 08:00 18:00 EPBA N PJE
85 EPTR36 A055 F135 06:00 19:00 EPLS Y PJE
86 EPTR03A F095 F125 08:00 18:00 EPBA Y PJE/CLN
87 EPD45 GND F080 04:00 06:00 6BPD Y PJE
88 EPTR393 F145 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D1891/22/OAT/W
89 EPTR392 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D1891/22/OAT
90 EPTR391 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D2597/22/OAT
91 EPTR390 F095 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D2596/22/UAV/OAT
92 EPTR399 F095 F125 06:00 06:00 OAT Y SUP28/22/OAT
93 EPTR109B GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
94 EPTR109A GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
95 EPD31 GND F135 06:00 06:00 MIL Y
96 EPTR45 GND A020 07:00 19:00 EPNC N PJE
97 EPD33 GND A050 06:00 15:00 MIL Y
98 EPTR60B A055 F155 07:00 19:00 EPWK Y PJE C208 GLD
99 EPTR60A A055 F155 07:00 19:00 EPWK Y PJE C208 GLD
100 EPTR41 GND F145 08:00 18:00 ZZZZ Y PJE/W
101 EPD38 GND A035 06:00 06:00 MIL Y
102 ATZ EPPK GND A016 06:00 19:00 EPPK N PJE
103 EPD29 GND F500 06:00 06:00 MIL Y
104 ATZ EPPG GND A065 08:00 18:50 EPPG N C172
105 EPTS06F F095 F285 06:30 07:00 EPLK Y F18 USAF/W
106 EPTS06F F095 F415 07:00 08:00 EPLK Y F18 USAF/W
107 EPTS06E F095 F415 07:00 08:00 EPLK Y F18 USAF/W
108 EPTS06D A055 F415 07:00 08:00 EPLK Y F18 USAF/W
109 EPTR99 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT/W
110 EPTS06C F095 F285 06:30 07:00 EPLK Y F18 USAF/W
111 EPTS06C A035 F415 07:00 08:00 EPLK Y F18 USAF/W
112 EPTR98 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
113 EPTS06B A020 F285 06:30 07:00 EPLK Y F18 USAF/W
114 EPTS06B GND F415 07:00 08:00 EPLK Y F18 USAF/W
115 EPTS06A A020 F285 06:30 07:00 EPLK Y F18 USAF/W
116 EPTS06A GND F415 07:00 08:00 EPLK Y F18 USAF/W
117 EPTR95 F155 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT/W
118 EPTR94 F155 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
119 EPD21 GND A065 06:00 06:00 MIL Y DS
120 EPTR97 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT/W
121 EPD24 GND F510 06:00 06:00 MIL Y
122 EPTR96 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
123 ATZ EPBA GND A065 08:00 18:00 EPBA N PJE
124 EPTR181D GND A035 06:30 18:30 ZZZZ N C150/AO
125 EPTR181C GND A035 06:30 18:30 ZZZZ N C150/AO
126 EPTR413 GND A065 06:00 06:00 MIL N NOT.D1940/22
127 EPTR412 GND F095 06:00 06:00 MIL N NOT.D1940/22
128 EPTR115A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
129 EPTR115B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
130 ATZ EPRG GND A055 07:00 19:00 EPRG N PJE
131 ATZ EPWSA GND A021 07:00 19:00 EPWS N GLD
132 ATZ EPWSB GND A055 07:00 19:00 EPWS N GLD
133 EPTR79 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
134 EPTR87 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
135 EPTR129B GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
136 EPTR129A GND F070 06:00 06:00 ZZSG N RPA
137 EPTR84 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
138 EPTR83 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT/W
139 EPTR86 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
140 EPTR85 F175 F285 06:00 06:00 OAT N BSP/UAV/OAT
141 EPR244 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1458/22
142 EPR243 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1456/22
143 EPR242 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1460/22
144 EPR241 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1459/22
145 EPR245 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1461/22
146 EPR240 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1457/22
147 EPTR33B A055 F155 06:00 19:00 EPPT Y W
148 EPTR33A A055 F155 06:00 19:00 EPPT Y W
149 ATZ EPWK GND A055 07:00 19:00 EPWK N PJE C208 GLD
150 EPTR459 F155 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D2588/22/OAT
151 EPTR458 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D2587/22/OAT
152 ATZ EPPTA GND A055 06:00 19:00 EPPT N C152
153 EPTR457 F095 F245 06:00 06:00 OAT N NOT.D2586/22/OAT/W
154 ATZ EPPTB GND A055 06:00 19:00 EPPT N C152
155 ATZ EPEL GND A055 06:00 20:00 EPEL N PJE
156 EPTR108 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
157 EPTR107 GND A046 06:00 06:00 ZZSG N RPA
158 EPTR106 GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
159 EPTR105 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
160 EPTR104 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
161 EPTR103 GND A039 06:00 06:00 ZZSG N RPA
162 EPTR102 GND A041 06:00 06:00 ZZSG N RPA
163 EPTR101 GND A043 06:00 06:00 ZZSG N RPA
164 EPTR100 GND A042 06:00 06:00 ZZSG N RPA
165 EPR222 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.A0785/22
166 EPR221 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1439/22
167 EPR220 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1438/22
168 EPR226 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1444/22
169 EPR225 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1442/22
170 EPR224 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1440/22
171 EPTR439 A050 F085 06:00 06:00 MIL N NOT.D1948/22/BSP/UAV
172 EPR223 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.A0786/22
173 EPTR438 A050 F085 06:00 06:00 MIL N NOT.D1947/22/BSP/UAV
174 EPNPZ3 F195 F315 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D2647/22
175 EPTR112B GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
176 EPNPZ4 F195 F315 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D2647/22
177 EPTR112A GND A044 06:00 06:00 ZZSG N RPA
178 EPNPZ2 F195 F315 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D2647/22
179 EPTR437 A050 F085 06:00 06:00 MIL N NOT.D1946/22/BSP/UAV
180 EPR229 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1445/22
181 EPTR436 A050 F085 06:00 06:00 MIL N NOT.D1945/22/BSP/UAV
182 EPR228 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1443/22
183 EPTR435 A050 F085 06:00 06:00 MIL N NOT.D1944/22/BSP/UAV
184 EPR227 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1441/22
185 EPTR434 A050 F085 06:00 06:00 MIL N NOT.D1943/22/BSP/UAV
186 EPTR433 A035 A065 06:00 06:00 MIL N NOT.D1942/22/BSP/UAV/W
187 EPTR432 A035 A065 06:00 06:00 MIL N NOT.D1941/22/BSP/UAV
188 EPR233 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1448/22
189 EPR232 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1446/22
190 EPTR68A GND A065 06:00 18:00 EPCD Y C152 AAT3
191 EPR231 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1449/22
192 EPR230 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1447/22
193 EPR237 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1451/22
194 EPR236 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1996/22
195 EPR235 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D2155/22
196 ATZ EPGL GND A035 06:00 19:00 EPGL N C150 GLD PJE
197 ATZ EPGL GND A035 05:00 06:00 EPGL N C150 GLD PJE
198 EPR234 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1450/22
199 EPTR449 F145 F285 06:00 06:00 OAT N NOT.D2598/22/OAT
200 EPTR440 A050 F085 06:00 06:00 MIL N NOT.D1949/22/BSP/UAV
201 EPTR180C GND A025 06:30 18:30 ZZZZ N C150/AO
202 EPTR448 F095 F155 06:00 06:00 OAT N NOT.D1957/22/OAT
203 EPTR447 A035 F095 06:00 06:00 MIL N NOT.D1956/22
204 EPR239 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1455/22
205 EPTR446 F070 F095 06:00 06:00 MIL N NOT.D1955/22/BSP/UAV
206 EPR238 GND A030 06:00 06:00 ZZZZ N NOT.D1453/22
207 EPTR445 F070 F095 06:00 06:00 MIL N NOT.D1954/22/BSP/UAV
208 EPTR444 A055 F085 06:00 06:00 MIL N NOT.D1953/22/BSP/UAV
209 EPTR443 A050 F085 06:00 06:00 MIL N NOT.D1952/22/BSP/UAV/W
210 EPTR442 A050 F085 06:00 06:00 MIL N NOT.D1951/22/BSP/UAV/W
211 EPTR441 A050 F085 06:00 06:00 MIL N NOT.D1950/22/BSP/UAV

??usePlan.delta.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodDelta_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.echo.header_en_US??

??usePlan.column.no_en_US?? ??usePlan.column.designator_en_US?? ??usePlan.column.flightLevelBlock_en_US?? ??usePlan.column.validityPeriodEcho_en_US?? ??usePlan.column.unit_en_US?? ??usePlan.column.fuaStatus_en_US?? ??usePlan.column.remarks_en_US??
??usePlan.column.lowerAltitude_en_US?? ??usePlan.column.upperAltitude_en_US?? ??usePlan.column.startDate_en_US?? ??usePlan.column.endDate_en_US??
??usePlan.nil_en_US??

??usePlan.foxtrot.header_en_US??

A.) UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY.
B.) RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE.
C.) /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY.
D.) CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4